Политика за поверителност

1. Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.под.

2. Как обработваме Вашите лични данни?

Ние от „Аико Мулти Консепт“ ООД - администраторът на сайта https://www.aiko-bg.com - ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който Вие сте страна, когато поръчвате стоки от нашия сайт https://www.aiko-bg.com, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейла ни - contacts@aiko-bg.com.

Бъдете спокойни, че ние не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените в тази политика за поверителност цели.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

3. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

С оглед изпълнение на нашите задължения с Вас по договора ни за продажба и доставка на стоки, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:
(1) имена - име, фамилия;
(2) пощенски адрес;
(3) адрес на електронна поща;
(4) телефон за връзка;

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при извършване на заявка за доставка на стоките от нас. „Аико Мулти Консепт“ ООД няма да иска други лични данни от Вас за изпълнение на договора за продажба и доставка на стоки.

Ако дадете Вашето съгласие за целите на директния маркетинг, включващ:  получаване наинформационния бюлетин на Aiko XXXL, изпращане на персонализирани маркетинг съобщения относно нашите продукти и услуги, анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги, на страница https://www.aiko-bg.com/index.php?show=nl&op=subscribe, то ние ще обработваме Вашите лични данни и за целите на директния маркетинг и изпращане на електронен бюлетин с най-новите промоции, новини и актуални предложения чрез посочения от Вас адрес на електронна поща e-mail. В този случай „Аико Мулти Консепт“ ООД ще обработва единствено следните категории лични данни за Вас - име, фамилия и адрес на електронна поща.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

4. Използване на Началната страница на https://www.aiko-bg.com:

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт https://www.aiko-bg.com със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

(1) „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата политика за използване на бисквитките за повече подробности.

(2) Уебсайтове на трети страни: За удобство на нашите посетители, този портал съдържа връзки към различни уебсайтове, които не са свързани, контролирани или управлявани от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. Не носим отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от тези трети страни. Съветваме Ви да се свържете директно с тези уебсайтове за информация относно техните политики за защита на данни.

5. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. „Аико Мулти Консепт“ ООД ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

(1) Външни доставчици на услуги:

Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, като например на дружества, извършващи доставки на стоките ни - пощенски оператори, спедиторски компании и специализирани дружества за поддръжка на уебсайта ни. Ще споделяме или даваме достъп до подобна информация на външни доставчици на услуги само доколкото е необходимо за съответните цели. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на „Аико Мулти Консепт“ ООД са задължени по закон или по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни.

(2) Преобразуване на търговско дружество и изкупуване на дялове:

Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, „Аико Мулти Консепт“ ООД ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така както е необходимо за прехвърляне на собствеността, след като получаващата страна се съгласи да обработва към Вашите лични данни и да прилага нужните мерки за тяхната защита по начин, който съответства на приложимото българско и европейско законодателство.

(3) Компетентни органи на власт:

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, „Аико Мулти Консепт“ ООД ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.

Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

6. Обработване на лични данни на деца:

„Аико Мулти Консепт“ ООД не събира и не обработва лични данни на лица под 16-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

7. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):

„Аико Мулти Консепт“ ООД не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

8. Сигурност на данните Ви:

„Аико Мулти Консепт“ ООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с „Аико Мулти Консепт“ ООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, „Аико Мулти Консепт“ ООД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

9. Какви са Вашите законови права?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които „Аико Мулти Консепт“ ООД извършва предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. „Аико Мулти Консепт“ ООД уважава Вашите индивидуални права и ще отговоря винаги на Вашите въпроси и запитвания, касаещи начините, по които ние обработваме получените от Вас лични данни.

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

10. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на продажба и доставка на стоки, докато са ни необходими за изпълнение на доставката, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството, както и като доказателство за изпълнение на договорните ни задължения по договора за продажба и доставка на стоки.

11. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-долу на тази страница.

12. Данни за контакт:

„Аико Мулти Консепт“ ООД, ЕИК 175132390, регистрирано с рег. № 0034464 в регистъра на Администраторите на лични данни, поддържан от КЗЛД.
Пощенски адрес: гр. София, п.к. 1331, район „Връбница“, бул. „Сливница“ № 441.
E-mail: dataprotection@mail.aiko-bg.com

Моля бъдете информирани, че можете да се обърнете директно и към нашето Длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД): Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, с лице за контакт – адв. Сибина Ефтенова, адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 4, ет. 4, e-mail: dataprotection@popovarnaudov.bg, телефон: 02 / 858 1901.


„Аико Мулти Консепт“ ООД
В сила от: 01.07.2018 г.
Последна версия: 15.02.2021 г.